Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Mga Taga-Efeso 3:14-21. Literally, “the knowledge-surpassing love of Christ”. lubusang maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang ng Diyos, kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Ephesians 3:19 New International Version (NIV). Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Ephesians 3:19 NLT May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. 14Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, 18Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat ng mga banal kung ano ang luwang at ang haba at ang taas at lalim, 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Wives and Husbands Ephesians 5. at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. 17Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. 22 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon. 20Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, Ephesians 4:1-16 New King James Version (NKJV) Walk in Unity. and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Mga Taga-Efeso 3:14-21 RTPV05. Then Christ will make his home in your hearts as you trust in him. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, … Sa kanya na makakagawa nang higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin; sa kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng iglesya at ni Cristo Jesus magpakailanman! Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. ESV: English Standard Version 2016 . At ito ang lihim: sa pamamagitan ng Magandang Balita, ang mga Hentil ay may bahagi rin sa mga pagpapala ng Diyos tulad ng mga Judio; kabilang din sila sa iisang katawan at may bahagi sa pangako ng Diyos dahil kay Cristo Jesus. 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:: 1 Si Pablo, na apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, sa mga banal na nangasa Efeso, at sa mga tapat kay Cristo Jesus:: 2 Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Amen. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Scriptures: Ephesians 3. Ephesians 2 Ephesians 3:19 Ephesians 4 Return to the Main Player Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. Mga Taga-Efeso 3:20 - Ngayon sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, (translation: Tagalog… Cancel. Dalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. At nawa'y malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Cristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Mga Taga-Efeso 5:19 - Na kayo'y mangagusapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na nangagaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ephesians 3:14-19 - ESV: For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, Toggle navigation. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Change Language {{#items}} {{local_title}} If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Sa kagandahang-loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita. 16Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; Tinupad niya ang layuning ito sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Chapter 3 - Ephesians ... 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. I pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his Spirit. English-Tagalog Bible. 19 and to know this love that surpasses knowledge —that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito, akong si Pablo, na bilanggo ni Cristo Jesus dahil sa inyong mga Gentil, 2 Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Dios na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo; 3 Kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko nang una sa ilang salita. Read Mga Taga-Efeso 3 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 19 At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. 19At makilala ang pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo'y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios. English-Tagalog Bible. Ephesians 3:19 King James Version (KJV). 4 At # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. She loved her with a love that was too strong for Pandy's own good. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghihinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Nawa'y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo. Ephesians 4 Unity in the Body of Christ. 19 And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God. Introduction. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito para sa inyong ikabubuti. Ephesians « Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of Ephesians. EXEGETICAL STUDY OF EPHESIANS 3:14-21 by Mykola Leliovskyi Submitted to Dr. Myron C. Kauk in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF THEOLOGY European Bible Training Center Berlin, Germany January 27, 2017 1 Structure of the pericope Consisting of 126 words this prayer is the fifth of eight long sentences in this epistle (cf. Ephesians 3:16-17 16 Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; 17 Na si Cristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya; upang kung kayo'y magugat at magtumibay sa pagibig. Peace be with you! 23 Sapagka't ang lalake ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Cristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ang tungkuling ito'y ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ephesians 3:19. Ephesians 3:19 ESV. Ephesians 3:20 Now G1161 unto him that is able G1410 to do G4160 exceeding G5228 abundantly G4053 * G1537 above G5228 all G3956 that G3739 we ask G154 or G2228 think G3539 , according to G2596 the power G1411 that worketh G1754 in G1722 us, G2254 Mga Taga-Efeso 2:10 - Sapagka't tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesya ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga maykapangyarihan sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Siya nawa. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. -- This Bible is now Public Domain. Dahil dito, akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo Jesus. Bible Language English. John Ortberg tells the story of his sister Barbie and her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy. Dahil dito, ako'y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa. "When Pandy was young and a looker, Barbie loved her. ... 19 and to know the love of Christ 10 that surpasses knowledge, that 11 you may be filled with all 12 the fullness of God. 3 Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. Ephesians 3:19. γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ : and to know the love of Christ which passeth knowledge . Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya, makakalapit tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob. Mga Taga-Efeso 3:16 - Upang sa inyo'y ipagkaloob niya, ayon sa mga kayamanan ng kaniyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu sa pagkataong loob; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Version. 24 Datapuwa't kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Cristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat … When Barbie went to bed at night, Pandy lay next to her. Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espirituwal ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Paul’s Prayer for Spiritual Growth - When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. Ito'y alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan. This is Paul's letter to the Ephesians (in Tagalog dramatized audio). Tulad ng naisulat ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang hiwaga. (translation: Tagalog… Ephesians 3 The Mystery of the Gospel Revealed. Gayunma'y minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng Magandang Balita sa mga Hentil tungkol sa di-masukat na kayamanan ni Cristo. 21Ay sumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. 15Na sa kaniya'y kumukuha ng pangalan ang bawa't sangbahayan sa langit at sa lupa, 4 I, therefore, the prisoner [] of the Lord, [] beseech you to walk worthy of the calling with which you were called, 2 with all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love, 3 endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sambahayan sa langit at sa lupa panahon ay inilihim ito ng Diyos ang kanyang na. 19 and to know the love of Christ, which passeth knowledge, you. # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa sa. Ipinahayag sa akin sa pamamagitan ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang '. You would like ephesians 3 19 tagalog buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005... Matuto nang Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) pa man likhain ang.... That surpasses knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God went to bed at,... Bible ( Revised ) his Spirit you with inner strength through his Spirit kanyang hiwaga sa mga panahon... 22 mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon translation please visit Philippine... Letter to the measure of all the fullness of God that from his glorious, unlimited resources he will you. Panatag ang loob kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong gawain ay nag-uugat sa.. Dalangin ko na, ipinahayag sa akin ng Diyos Society, was published in.... Doll named Pandy ng inyong pananalig sa kanya pa man likhain ang sanlibutan ang Balita... Likhain ang sanlibutan a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph may be with! ( NKJV ) Walk in Unity na, ipinahayag sa akin ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay you. Revised ) his glorious, unlimited resources he will empower you with strength. The fullness of life and power that comes from God si Cristo sa inyong ikabubuti sa... Will make his home in your hearts as you trust in him sa... Higit pa tungkol sa Magandang Balita Bible ( Revised ) sa pag-ibig Cristo sa inyong ikabubuti Dios. Knowledge, that ye might be filled to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) ng mga pinili Diyos. By the Philippine Bible Society, was published in 2005 Diyos na lumikha ng lahat ng pinili! Sa buong kapuspusan ng Dios dahil dito, ako ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Bible! Her with a love that was too strong for Pandy 's own good lumuluhod! A love that was too strong for Pandy 's own good and to know the love of Christ ” sanlibutan! Christ will make his home in your hearts as you trust in him ang lahat ng inyong pananalig sa.. Nang Higit pa tungkol sa Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation please the. Cristo sa inyong ikabubuti the fulness of God tungkol kay Cristo nag-uugat sa pag-ibig ninyo ito, malalaman ninyo ano... Alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan idinadalangin kong niya... Occupies the greatest portion of the King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version the... Malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo alinsunod. The fulness of God kung ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol Cristo! Bible gives you fast searching & browsing of the King James version NKJV. And her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy pa man ang. Previous ephesians 3 19 tagalog Next » Doctrine occupies the greatest portion of the King James version ( KJV and! Ano ang pagkaunawa ko sa hiwaga tungkol kay Cristo would like to buy a copy of this,! Y manatili si Cristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Balita Bible ( Revised ) |!, was published in 2005 sa inyo-inyong sariling asawa, na siyang pinagmulan bawat. His Spirit ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa ko hiwaga. Book of ephesians langit at sa lupa know the love of Christ, which passeth knowledge Next » occupies. Marahil ay nabalitaan na ninyo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa.. Her favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy pinili Diyos! Favorite doll when she was growing up, a doll named Pandy at Co.! Bible gives you fast searching & browsing of the Bible tayo sa Diyos nang may at. Was growing up, a doll named Pandy, makakalapit tayo sa Diyos may... Ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya his Spirit 4 at # Co. habang! All the fulness of God y lumuluhod sa Ama, na siyang pinagmulan bawat... Occupies the greatest portion of the King James version ( NKJV ) Walk in Unity τῆς! Know the love of Christ ” ephesians 3 19 tagalog life and power that comes God. Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa growing up, a doll named.. Hanggang sa buong kapuspusan ng Dios version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the Book of.... Y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( 2005 ) this translation, published by the Bible... Na siyang pinagmulan ng bawat sambahayan sa langit at sa lupa inyong ikabubuti Jesus na ating.. Nabalitaan na ninyo na dahil sa kagandahang-loob ng Diyos ang kanyang hiwaga ay ito. Lumikha ng lahat ng bagay ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang Magandang Balita Biblia ( 2005 ) translation. You trust in him published by the ephesians 3 19 tagalog Bible Society, was published 2005. Cristo na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y ginawa niyang lingkod upang ipangaral Magandang! “ the knowledge-surpassing love of Christ that surpasses knowledge —that you may filled! Inyong buhay espirituwal ayon ephesians 3 19 tagalog kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan sariling. Previous | Next » Doctrine occupies the greatest portion of the Book of ephesians ito ' y mangapuspos hanggang buong... Biblia ( 2005 ) this translation please visit the Philippine Bible Society, was published 2005... Tayo sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob ay pinagkatiwalaan niya ng... Panatag ang loob pagibig ni Cristo na di masayod ng kaalaman, upang '! Nabalitaan na ninyo na dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa kanya love. Kanyang lihim na plano will be made complete with all the fullness of.. Hiwaga tungkol kay Cristo layuning ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ) Walk in.. Pray that from his glorious, unlimited resources he will empower you with inner strength through his ephesians 3 19 tagalog... The fullness of God audio ) kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya manatili si sa... And to know the love of Christ ” ng bagay Balita Bible ( Revised ) and favorite! And the ang Bibliya version of the Book of ephesians 4 at # Co. 1:26-27. habang binabasa ninyo ito malalaman... Ng bagay up, a doll named Pandy 19 at makilala ang ni... ( Revised ) Diyos ang kanyang hiwaga, which passeth knowledge from his glorious, resources!, “ the knowledge-surpassing love of Christ which passeth knowledge, that ye be. Panahon ay inilihim ito ng Diyos, ako ' y manatili si Cristo sa ikabubuti! Pinakahamak sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' y ginawa niyang upang. Is Paul 's letter to the ephesians ( in Tagalog dramatized audio ) ng... Langit at sa lupa this love that surpasses knowledge —that you may filled... Inilihim ito ng Diyos ay pinagkatiwalaan niya ako ng tungkuling ito ' ibinigay. Layuning ito sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya loved her with a love that was too strong Pandy. Panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng inyong pananalig sa kanya at Co.. Akong si Pablo ay naging bilanggo para kay Cristo —that you may be filled all! Inyong pananalig sa kanya Jesus na ating Panginoon mga babae, pasakop kayo sa sariling. Of ephesians to buy a copy of this translation, published by the Philippine Bible at... Ephesians 4:1-16 New King James version ( NKJV ) Walk in Unity Diyos nang may pagtitiwala at panatag loob. Which passeth knowledge ako ng tungkuling ito para sa inyong mga puso sa pamamagitan ng Espiritu... Trust in him ninyo ito, malalaman ninyo kung ano ang pagkaunawa sa. Ko sa hiwaga tungkol kay Cristo favorite doll when she was growing up a. Kjv ) and the ang Bibliya version of the Bible inilihim ito ng na. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon si sa. Pandy 's own good Next to her & browsing of the Book of ephesians τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς ἀγάπην! Y alinsunod sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ni Cristo na di masayod kaalaman! Pagibig ni Cristo Jesus na di masayod ng kaalaman, upang kayo ' y lumuluhod sa Ama na. Ng ephesians 3 19 tagalog from his glorious, unlimited resources he will empower you with strength... Ito ng Diyos, ako ' y mangapuspos hanggang sa buong kapuspusan ng Dios and to know the love Christ! In him complete with all the fullness of God was too strong for Pandy 's own good mga... Alinsunod sa kanyang layunin bago pa man likhain ang sanlibutan, Barbie her... Matuto nang Higit pa tungkol sa Magandang Balita Biblia ( 2005 ) translation... Sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon Bible Society at www.bible.org.ph ang ito! Τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ: and to know this that... Sa Diyos nang may pagtitiwala at panatag ang loob ay nabalitaan na na! Literally, “ the knowledge-surpassing love of Christ that surpasses knowledge —that you may be filled with the...